توضیحاتی در مورد ایات189 و190سوره اعراف از امام مهدی ناصر محمد یمانی میخواستم این ایات خطاب چه کسی است، اگر مطلبی در این مورد وجود دارد ممنون میشوم ارایه بدهید