- 7 -

Al Imam Nasser Mohammed Al Yamani
04 - 02 - 1429 هـ
12 - 02 - 2008 مـ
01:22 صباحاً
ـــــــــــــــــــ


Maka berilah peringatan dengan Al Quran kepada orang yang takut dengan ancaman-Ku..


Dengan nama Allah Ar Rahman Ar Rahim, sholawat dan salam ke atas seluruh nabi dan rasul dari yang pertama hingga penutup, Muhammad Rasulullah -shollallaahu 'alayhim- juga ke atas keluarga mereka semua, aku tidak membeza-bezakan antara seorangpun dari rasul-rasul-Nya dan aku termasuk kalangan yang berserah diri pada Allah, selanjutnya..


Kepada saudaraku yang budiman Penuntut Ilmu (forumer), saudara-saudaraku seluruh ulama umat Islam, dan saudara-saudaraku semua umat Islam, semoga kesejahteraan tetap ke atas kalian beserta rahmat Allah dan keberkahan-Nya.

Aku ulangi untuk kalian pengenalan terhadap urusanku; Sesungguhnya aku adalah Al Mahdi Al Muntadhar, Allah telah mengutusku untuk membimbing kalian dan semua manusia ke jalan yang lurus, juga untuk menyatukan kesatuan umat Islam dan memberi keputusan hukum antara ulama umat Islam dalam seluruh perkara yang mereka perselisihkan, setelah mereka menyalahi perintah Tuhan yang dinyatakan dalam muhkam Al Quran pada firman-Nya:
Tegakkanlah agama dan janganlah kamu berpecah belah tentangnya
Maha Benar Allah
[Asy Syuuraa 13]


Demikian juga Allah telah melarang kalian dari menjadi seperti Ahlul Kitab wahai sekalian ulama umat Islam beserta pengikut mereka, agar kalian tidak memecah-belah agama kalian menjadi beberapa golongan, kalian temukan perintah Allah yang dikeluarkan untuk kalian dalam muhkam Kitabullah pada firman-Nya:

Maka hadapkanlah wajahmu dengan lurus kepada agama Allah; (tetaplah atas) fitrah Allah yang telah menciptakan manusia menurut fitrah itu. Tidak ada peubahan pada fitrah Allah. (Itulah) agama yang lurus; tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui, (30) dengan kembali bertaubat kepada-Nya dan bertakwalah kepada-Nya serta dirikanlah shalat dan janganlah kamu termasuk orang-orang yang mempersekutukan Allah, (31) yaitu orang-orang yang memecah-belah agama mereka dan mereka menjadi beberapa golongan. Tiap-tiap golongan merasa bangga dengan apa yang ada pada golongan mereka. (32)
Maha Benar Allah
[Ar Ruum]Begitu juga perintah Allah yang dinyatakan pada firman-Nya:
Dia telah mensyari'atkan bagi kamu tentang agama apa yang telah diwasiatkan-Nya kepada Nuh dan apa yang telah Kami wahyukan kepadamu dan apa yang telah Kami wasiatkan kepada Ibrahim, Musa dan Isa yaitu: Tegakkanlah agama dan janganlah kamu berpecah belah tentangnya. Amat berat bagi orang-orang musyrik agama yang kamu seru mereka kepadanya. Allah menarik kepada agama itu orang yang dikehendaki-Nya dan memberi petunjuk kepada (agama)-Nya orang yang kembali (kepada-Nya). (13)
Maha Benar Allah
[Asy Syuuraa]Demikian juga pada firman-Nya:
Sesungguhnya orang-orang yang memecah belah agama-Nya dan mereka menjadi bergolongan, tidak ada sedikitpun tanggung jawabmu kepada mereka. Sesungguhnya urusan mereka hanyalah terserah kepada Allah, kemudian Allah akan memberitahukan kepada mereka apa yang telah mereka perbuat. (159)
Maha Benar Allah
[Al An'aam]


Juga perintah yang dinyatakan Allah dalam muhkam Kitab-Nya pada firman-Nya:
Dan berpeganglah kamu semuanya kepada tali (agama) Allah, dan janganlah kamu bercerai berai, dan ingatlah akan nikmat Allah kepadamu ketika kamu dahulu (masa Jahiliyah) bermusuh-musuhan, maka Allah mempersatukan hatimu, lalu menjadilah kamu karena nikmat Allah, orang-orang yang bersaudara; dan kamu telah berada di tepi jurang neraka, lalu Allah menyelamatkan kamu dari padanya. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepadamu, agar kamu mendapat petunjuk. (103)
Maha Benar Allah
[Ali 'Imran]Juga perintah Allah yang dinyatakan dalam muhkam Kitab-Nya pada firman Allah Ta'ala:
dan janganlah kalian berbantah-bantahan, yang menyebabkan kalian menjadi gentar dan hilang kekuatan kalian
Maha Benar Allah
[Al Anfaal 46]


Akan tetapi kalian wahai sekalian ulama umat beserta para pengikut mereka, kalian telah menyalahi seluruh perintah Tuhan kalian dalam ayat-ayat muhkamat ini, kalian berbantah-bantahan menyebabkan kalian gentar dan kekuatan kalian lenyap, seperti hal kalian sekarang ini, kalian jadi orang-orang yang lemah dan tertindas

Kehormatan dan kekuatan kalian telah beralih pada musuh-musuh kalian kerana kalian menyalahi perintah Tuhan kalian, sesungguhnya Allah telah menjanjikan kepada kalian, yakni jika kalian menyalahi perintah-Nya, maka kalian jadi gentar dan hilang kekuatan kalian seperti keadaan kalian kini, dan kalian tidak dapat menafikan bahawa kalian telah berbantah-bantahan dan berpecah-belah menyebabkan kalian gagal, jadi gentar dan kekuatan kalian lenyap.


Allah mengutusku sebagai sebuah kurniaan dari sisi-Nya dan sebagai rahmat untuk kalian, supaya aku menyelamatkan kalian dari fitnah Ad Dajjal dan supaya aku memberikan keputusan hukum di antara kalian pada seluruh perkara yang kalian perselisihkan, untuk menyatukan persatuan kalian dan menyatukan barisan kalian, supaya dengan hamba-Nya Allah menyempurnakan cahaya-Nya ke seluruh dunia agar kalimah Allah itulah yang tinggi, dan Allah memuliakan kalian dengan hamba-Nya, sedang keagungan dan kemuliaan seluruhnya adalah milik Allah

Maka Allah meneguhkanku dengan deklarasi pemilihan bagi kekhalifahan dan kepimpinan untuk kalian, Dia meneguhkanku dengan pernyataan bayan keterangan dan menambahkan untukku penguasaan dan keluasan dalam ilmu pengetahuan melebihi kalian, agar aku berikan keputusan hukum di antara kalian dalam setiap perkara yang kalian perselisihkan, agar aku bombing kalian ke jalan yang lurus, dengan berpegang teguh pada kitab Allah serta sunnah Rasul-Nya dan mengingkari semua sunnah yang bertentangan dengan ayat-ayat Al Quran yang muhkamat, yang telah Allah jadikannya sebagai asas akidah kepercayaan agama Islam yang hanif, millah (agama) Ibrahim, rasul-rasul sebelumnya dan sesudahnya, agama seluruh para nabi dan rasul.


Adapun penyebab aku menolak perkara dalam sunnah yang bertentangan dengan Al Quran adalah kerana aku tahu ianya sunnah yang disisipkan (diada-adakan) oleh syaitan yang direjam, supaya syaitan dan penolong-penolongnya dari syaitan manusia dapat mengembalikan kalian dan menipu kalian, mereka mengembalikan kalian setelah beriman menjadi kafir terhadap ayat-ayat muhkamat dalam Al Quran, yang telah Allah jadikannya sebagai Ummul Kitab, lalu para sahabat Rasulullah yang berpura-pura taat kepada Nabi, mereka telah menghalangi kalian dari mengikuti Al Quran, sebagaimana yang telah Allah nyatakan pada kalian mengenai demikian

Bahawasanya ada sekelompok dari Yahudi yang datang menyatakan keislaman mereka, agar mereka menjadi termasuk kalangan para sahabat Rasulullah secara luaran, kemudian mereka menjadi para periwayat hadits untuk menghalangi manusia dari jalan Allah melalui jalan sunnah Muhammad, dengan meriwayatkan hadits-hadits yang tidak diucapkan oleh Nabi -'alayhis sholaatu wassalaamu-; bahkan bertentangan dengan Kitabullah dan Sunnah Nabi yang benar secara keseluruhan maupun perincian, malahan ada banyak pertentangan

Sesungguhnya Allah telah menjelaskan kepada kalian mengenai makar tipudaya Yahudi ini dalam Al Quran pada firman-Nya:
Apabila orang-orang munafik datang kepadamu, mereka berkata: "Kami mengakui, bahwa sesungguhnya kamu benar-benar Rasul Allah". Dan Allah mengetahui bahwa sesungguhnya kamu benar-benar Rasul-Nya; dan Allah mengetahui bahwa sesungguhnya orang-orang munafik itu benar-benar orang pendusta. (1) Mereka itu menjadikan sumpah mereka sebagai perisai, lalu mereka menghalangi (manusia) dari jalan Allah. Sesungguhnya amat buruklah apa yang telah mereka kerjakan. (2)
Maha Benar Allah
[Al Munaafiquun]


Justeru itu Allah telah menjelaskan kepada kalian cara mereka menghalang-halangi manusia dari jalan Allah, yaitu bukan dengan pedang namun dengan hadits-hadits yang tidak diucapkan oleh Muhammad Rasulullah -shollallaahu 'alayhi wasallam-, Allah telah menjelaskan makar tipudaya mereka dalam Al Quran kepada kalian, dalam muhkam Kitabullah pada firman-Nya:

Dan mereka (orang-orang munafik) mengatakan: "(Kewajiban kami hanyalah) taat". Tetapi apabila mereka telah pergi dari sisimu, sebahagian dari mereka mengatur siasat di malam hari (mengambil keputusan) lain dari yang telah mereka katakan tadi. Allah menulis siasat yang mereka atur di malam hari itu, maka berpalinglah kamu dari mereka dan tawakallah kepada Allah. Cukuplah Allah menjadi Pelindung. (81) Maka apakah mereka tidak memperhatikan Al Quran? Kalau kiranya Al Quran itu bukan dari sisi Allah, tentulah mereka mendapat pertentangan yang banyak di dalamnya. (82)
Maha Benar Allah
[An Nisaa]


Kalian temukan firman Allah yang ditujukan khusus kepada para ulama umat:
Maka apakah mereka tidak memperhatikan Al Quran? Kalau kiranya Al Quran itu bukan dari sisi Allah, tentulah mereka mendapat pertentangan yang banyak di dalamnya
Maha Benar Allah
[An Nisaa]


Ayat ini datang untuk menegaskan perkara yang dinyatakan pada firman Allah Ta'ala:
Tentang sesuatu apapun kamu berselisih, maka putusannya (terserah) kepada Allah. (Yang mempunyai sifat-sifat demikian) itulah Allah Tuhanku. Kepada-Nya lah aku bertawakkal dan kepada-Nya-lah aku kembali. (10) Maha Benar Allah [Asy Syuura]; bermakna semua perkara dalam sunnah yang kalian perselisihkannya, hendaklah kalian kembalikan perkara itu pada hukum keputusan Allah dalam Al Quran, yang dikeluarkan oleh Ulul Amri di antara kalian dari Al Quran

Kemudian, bilamana kalian temukan adanya pertentangan antara firman Allah dalam Al Quran dan hadits Muhammad Rasulullah, maka dari situ kalian ketahui bahawa hadits itu datang dari selain Allah dan tidak pula dari Rasul-Nya, demikian ini kerana Sunnah Nabi juga datangnya dari sisi Allah sebagaimana Al Quran dari sisi-Nya, Maha Suci Dia, dan hadits ini juga telah Allah jadikan sebagai bukti bagi ucapan yang benar dari Muhammad Rasulullah -shollallaahu 'alayhi wasallam-:
Ketahuilah oleh kalian, sesungguhnya aku telah diberikan Al Quran dan yang semisal Al Quran itu bersamanya
Benar sabda Muhammad Rasulullah -shollallaahu 'alayhi wasallam-; Bahkan Sunnah Muhammad itu datang sebagai bayan keterangan, untuk menambahkan penjelasan Al Quran bagi umat Islam; ketahuilah oleh kalian bahawasanya bayan penjelasan itu adalah dari sisi Allah, Maha Suci Dia lagi Maha Luhur.

Pembenaran terhadap firman Allah Ta'ala yang hak pada muhkam Kitab-Nya:
Apabila Kami telah selesai membacakannya maka ikutilah bacaannya itu. (18) Kemudian, sesungguhnya atas tanggungan Kamilah penjelasannya. (19)
Maha Benar Allah
[Al Qiyaamah]


Aku Al Mahdi Al Muntadhar khalifah Allah untuk manusia, imam yang kedua belas dari Ahlul Bayt yang suci dan bersih dari kotoran syirik; aku berpegang teguh pada Kitabullah dan Sunnah Rasulullah -shollallaahu 'alayhi wasallam-, dan aku mengingkari sunnah-sunnah bikinan Yahudi yang disisipkan pada Sunnah Muhammad Rasulullah -shollallaahu 'alayhi wasallam-.

Aku tidak datang kepada kalian untuk mempertahankan Al Quran kerana ianya terjaga lagi terpelihara dari perubahan hingga Hari Pembalasan; namun aku datang kepada kalian untuk mempertahankan Sunnah Muhammad Rasulullah -shollallaahu 'alayhi wasallam-, lalu aku jelaskan kepada kalian sunnah bikinan Yahudi yang disisipkan para Sunnah Nabi, dan aku langsung menyangkalnya dengan firman Allah dari Al Quran

Demikian itu kerana Allah telah meneguhkanku dengan bayan keterangan bagi Al Quran, agar aku langsung menyandarkan hadits yang benar pada Al Quran, hanya sahaja aku tidak mengutuk dan mencela orang-orang yang dikatakan mengenai mereka, bahawa mereka termasuk kalangan para sahabat Rasulullah -shollallaahu 'alayhi wasallam-, adakah kalian tahu mengapa
?
Itu kerana orang-orang yang mengadakan kedustaan telah menyandarkan hadits rekaan mereka pada para sahabat yang hak, padahal para sahabat itu tidak bersalah dan berlepas diri dari periwayatannya, seperti serigala yang tidak bersalah terhadap darah Yusuf, itu adalah makar tipudaya para munafik.

Jadi, sekiranya aku jelaskan pada kalian mengenai sebuah hadits yang direkayasa terhadap Muhammad Rasulullah -shollallaahu 'alayhi wasallam-, aku keluarkan bukti mengenai kebohongan hadits tersebut untuk kalian dari firman Allah, meskipun hadits itu diriwayatkan dari beberapa sahabat yang baik, dan aku peringatkan kalian agar tidak mengutuk para periwayat sedikitpun, sesiapa yang mengutuk mereka maka sungguh dia adalah orang yang berdosa hatinya, adakah dia mendengar langsung dari mereka hingga dia tahu dengan pasti lalu mengutuk mereka? Bagaimana kalian dapat tahu sekiranya para munafik mengadakan pembohongan terhadap Allah dan Rasul-Nya
?
Demikian itu kerana, jika hadits tersebut diriwayatkan oleh sahabat Yahudi fulan dan dari sahabat Yahudi fulan, dari Rasulullah -shollallaahu 'alayhi wasallam-, tentu mereka tidak dapat menyesatkan umat dari jalan yang lurus; akan tetapi mereka telah menyandarkannya pada para sahabat yang baik secara dusta, hanya sahaja di kalangan sahabat ada yang suka mendengarkan dari mereka lalu menyangka mereka tidak berdusta
!
Begitu juga orang-orang yang suka mendengarkan dari kalangan umat Islam mengambil hadits dari mereka.

Maka hadits-hadits rekaan yang bertentangan dengan firman Allah secara keseluruhan maupun perincian pun diriwayatkan pada kalian wahai ulama umat Islam, aku tidak mengatakan hadits-hadits itu bertentangan dengan ayat-ayat mutasyabihat yang serupa dengannya secara bahasa, bahkan ianya bertentangan dengan ayat-ayat muhkamat yang telah Allah jadikannya sebagai Ummul Kitab

Tiada yang berpaling dari ayat muhkam kecuali orang yang binasa, yang dalam hatinya ada kecondongan untuk menolak kebenaran yang jelas dan nyata, untuk mencari-cari takwil ayat-ayat mutasyabihat dari Al Quran yang serupa dengan hadits rekaan dari makar tipudaya jahat, lalu mereka menjadikan hadits batil itu serupa pada zahir ayat mutasyabihat, supaya orang-orang yang di hatinya ada kecondongan untuk meninggalkan ayat muhkam menyangka, hadits itu datang sebagai penjelasan bagi ayat mutasyabihat tersebut, yang masih memerlukan takwil
!
Sesungguhnya kalian telah mengikuti ayat mutasyabihat wahai sekalian ulama umat, kalian telah meninggalkan ayat muhkamat yang terang dan jelas, yang merupakan Ummul Kitab, maka mengapakah kalian tidak takut kepada Allah
?


Sesungguhnya aku dapati Penuntut Ilmu mengatakan dirinya kelak akan mengajak aku bermubahalah, jika aku tidak mengikuti agama bikinan Yahudi yang direkayasa dalam sunnah Muhammad Rasulullah -shollallaahu 'alayhi wasallam-, dan balasanku untuknya adalah:

Wahai Penuntut Ilmu, wahai seluruh ulama umat dalam semua kelompok dan mazhab, sekiranya kalian benar-benar mengimani Al Quran, mengapa pula perlu mubahalah selagimana kalian ini mengimaninya
?
Maka kemarilah kalian semua kepada hukum keputusan Allah dalam Al Quran, dalam setiap perkara yang bertentangan dengan muhkam Al Quran dari sunnah Muhammad.

Barangkali ada seorang dari kalian mahu mengatakan: "Sesungguhnya tiada yang mengetahui takwil Al Quran itu selain Allah, cukuplah apa yang kita terima dari para salaf yang sholeh sebelum kita", untuk itu Nasser Mohammed Al Yamani membalasnya, aku katakan: Sesungguhnya engkau mengatakan Al Quran itu tiada yang tahu takwilannya kecuali Allah, engkau menjadikan Al Quran itu seluruhnya tidak difahami, kerana tiada yang tahu takwilnya selain Allah! Adakah engkau punya bukti terhadap pernyataanmu ini ataukah engkau mengatakan terhadap Allah pada perkara yang engkau tidak tahu
?
Padahal Allah menyatakan bahawa ayat-ayat Al Quran terbahagi pada ayat-ayat muhkamat yang terang dan jelas buat yang terpelajar maupun tidak, tiada yang meninggalkan ayat-ayat muhkamat kecuali orang yang binasa, lalu dia mengikuti ayat-ayat yang lain dalam Al Quran (mutasyabihat), ayat yang takwilannya hanya diketahui oleh Allah, kerana ayat-ayat mutasyabihat itu masih perlu pada penafsiran dan penjelasan akan maksudnya, lantas Yahudi memanfaatkan ayat-ayat mutasyabihat ini yang serupa secara bahasa lalu mereka memasukkan hadits-hadits yang menyerupai ayat-ayat itu secara bahasa pada maksudnya yang tersurat, demikian juga mereka memanfaatkan hadits yang hak dari Rasulullah -shollallaahu 'alayhi wasallam-:

Hadits yang serupa dengan Al Quran maka ianya dariku
Benar sabda Muhammad Rasulullah -shollallaahu 'alayhi wasallam-.


Hadits ini yang sandarannya dari Al Quran adalah firman Allah Ta'ala:
Dan mereka (orang-orang munafik) mengatakan: "(Kewajiban kami hanyalah) taat". Tetapi apabila mereka telah pergi dari sisimu, sebahagian dari mereka mengatur siasat di malam hari (mengambil keputusan) lain dari yang telah mereka katakan tadi. Allah menulis siasat yang mereka atur di malam hari itu, maka berpalinglah kamu dari mereka dan tawakallah kepada Allah. Cukuplah Allah menjadi Pelindung
Maha Benar Allah
[An Nisaa 81]

Bermakna bahawasanya, jika ada hadits Nabawiy yang datang dari selain Allah, maka kelak kita akan temukan pertentangan yang banyak di antara hadits itu dan Al Quran, kerana itu Muhammad Rasulullah -shollallaahu 'alayhi wasallam- bersabda:
Hadits yang serupa dengan Al Quran maka ianya dariku; maknanya hadits yang bertentangan dengan Al Quran bukan dari Nabi -shollallaahu 'alayhi wasallam-

Akan tetapi malangnya, sampaikan hadits yang terang dan jelas ini pun tidak difahami oleh ulama umat, hinggakan ada antara mereka yang mencemar dan menghujatnya, mengatakan ianya bukan dari Rasulullah -shollallaahu 'alayhi wasallam- yang tidak berkata-kata mengikuti hawa nafsunya -'alayhis sholaatu wassalaamu-; bahkan Al Quran diwahyukan kepada Nabi begitu juga Sunnah yang ditunjukkannya.Kelak aku akan jelaskan kepada kalian wahai sekalian ulama umat, apa maksud dari hadits Muhammad Rasulullah -shollallaahu 'alayhi wasallam- dengan sabdanya -'alayhis sholaatu wassalaam-:
Hadits yang serupa dengan Al Quran maka ianya dariku; ianya tidak bermaksud supaya kalian menerapkan hadits pada zahir ayat-ayat mutasyabihat; namun yang dimaksudkan adalah supaya kalian membuat perbandingan antara hadits Nabawiy dengan ayat-ayat muhkamat yang jelas lagi menjelaskan, sekiranya hadits itu tidak bertentangan dengan akidah-akidah yang ada pada ayat muhkamat, maka hadits itu benar dari Muhammad Rasulullah -shollallaahu 'alayhi wasallam-.

Sebagai contoh, hadits dusta yang dikatakan dari Nabi, dari Abu Hurairah; aku yakin Abu Hurairah berlepas diri dari periwayatannya, bahawa Rasulullah -shollallaahu 'alayhi wasallam- bersabda:

Sesungguhnya kalian nanti akan melihat Tuhan kalian pada Hari Kiamat, seperti kalian melihat bulan purnama dengan jelas, kalian tidak berdesak-desakan ketika melihatnya

Sekiranya kalian wahai sekalian ulama umat, menerapkan hadits ini pada ayat mutasyabihat dalam Al Quran, maka kelak kalian akan dapati seakan-akan ianya datang sebagai penegasan -tanpa syak dan ragu lagi- bilamana kalian mendapatinya serupa dengan firman Allah Ta'ala:
Wajah-wajah (orang-orang mukmin) pada hari itu berseri-seri. (22) Kepada Tuhannyalah mereka melihat. (23)
Maha Benar Allah
[Al Qiyaamah]


Padahal yang Allah maksudkan adalah menunggu dan mengharap kepada rahmat kasih sayang-Nya yang telah Allah tetapkan ke atas Diri-Nya.

Pembenaran terhadap firman Allah Ta'ala:
Katakanlah: "Kepunyaan siapakah apa yang ada di langit dan di bumi". Katakanlah: "Kepunyaan Allah". Dia telah menetapkan atas Diri-Nya kasih sayang. Dia sungguh akan menghimpun kamu pada hari kiamat yang tidak ada keraguan padanya. Orang-orang yang meragukan dirinya mereka itu tidak beriman
Maha Benar Allah
[Al An'aam 12]


Akan tetapi wahai sekalian ulama umat, sekiranya kalian kembali menerapkan hadits ini dan mencocokkannya dengan ayat muhkam Al Quran, maka kelak kalian akan dapati ada banyak pertentangan antara hadits ini dan ayat muhkam; malah kelak kalian akan temukan penafian yang tidak diragukan sama sekali, maka dari itu kalian tahu bahawa hadits tersebut palsu kerana keserupaannya secara bahasa dengan ayat mutasyabihat, dan ianya bukan dari Rasulullah -shollallaahu 'alayhi wasallam-, kerana Nabi bersabda:

Hadits yang serupa dengan Al Quran maka ianya dariku;

Bagaimana pula ianya dapat serupa dengan ayat yang masih perlu ditakwil, lalu bertentangan dengan ayat muhkamat yang terang dan jelas mengenai perkara ini; perkara tentang akidah orang Islam
?!
Maka dari itu kalian dapat menyimpulkan bahawa hadits itu sebenarnya bukan dari Rasulullah -shollallaahu 'alayhi wasallam-, kerana ianya jelas bertentangan dengan ayat muhkamat mengenai perkara ini, tidak sepatutnya bagi hadits-hadits penjelasan yang serupa dengan Al Quran, bertentangan dengan ayat muhkam Al Quran yang terang lagi jelas, yang telah Allah jadikannya sebagai Ummul Kitab, yang merupakan pokok pegangan utama bagi umat Islam.


Wahai sekalian ulama umat Islam, sesungguhnya aku hanya mempertahankan sunnah Muhammad Rasulullah -shollallaahu 'alayhi wasallam- yang benar, sunnah yang hak itu tidak hilang, bahkan ada pada kalian sebagaimana Al Quran yang berada di tangan kalian, akan tetapi para pembuat kebohongan dari kalangan Yahudi, mereka telah menyelitkan untuk kalian hadits-hadits yang bertentangan dengan sunnah yang hak pada perkara ini, juga bertentangan dengan ayat-ayat muhkamat berupa penjelasan dari Ummul Kitab dalam Al Quran mengenai dasar akidah kepercayaan bagi umat Islam.


Setelah kami jelaskan kepada kalian hukum keputusan Al Quran mengenai perkara ini, mari kita terapkan dan bandingkan hadits-hadits dalam Sunnah Nabi -'alayhish sholaatu wassalaam-, dengan syarat kita lakukan penerapan dan penyesuaian terhadapnya dengan ayat-ayat muhkamat yang jelas lagi menjelaskan, yang telah Allah jadikannya sebagai Ummul Kitab mengenai perkara ini

Sekiranya kalian tidak mahu kecuali untuk menerapkan dan mencocokkannya dengan ayat-ayat mutasyabihat yang masih perlu ditakwil, maka kalian binasa jika kalian melakukannya, kerana kalian telah meninggalkan ayat-ayat muhkamat mengenai perkara ini dan kalian mengikuti ayat-ayat mutasyabihat, sesungguhnya dalam hati kalian ada kecondongan untuk menjauh dari kebenaran seandainya kalian mengikuti ayat-ayat mutasyabihat dalam Al Quran dan mengabaikan ayat-ayat muhkamat yang jelas lagi menjelaskan.


Kemarilah kalian agar kita perhatikan dengan seksama dalam Sunnah Muhammad Rasulullah -shollallaahu 'alayhi wasallam- supaya kita dapat lihat adakah Sunnah yang benar itu bertentangan dengan hukum keputusan Al Imam Nasser Mohammed Al Yamani dari Al Quran mengenai perkara "melihat Allah", Maha Suci Dia
?
Tentu sahaja tanpa syak dan ragu lagi, kelak kita akan dapati antara hadits-hadits yang diriwayatkan mengenai perkara ini, adanya banyak pertentangan di antara hadits-hadits itu, demikian itu kerana hadits yang benar di antaranya, kalian akan temukan ianya sama persis dengan ayat muhkam, namun kalian kelak akan dapati hadits yang hak ini bertentangan dengan ayat-ayat mutasyabihat, juga bertentangan dengan hadits-hadits lain yang palsu mengenai perkara ini

Ini bermakna, kelak kita akan temukan hadits yang hak itu bersamaan dengan ayat muhkamat dan bertentangan dengan ayat mutasyabihat pada makna zahir ayat, adapun hadits rekaan maka kelak kita akan dapati ianya bertentangan dengan muhkam (Ummul Kitab) mengenai perkara ini, namun ianya sejalan dengan ayat-ayat mutasyabihat pada makna zahirnya yang tersurat.


Mari kita pergi pada Sunnah untuk melihat hadits-hadits mengenai perkara "melihat Allah" agar jelas bagi kita mana hadits yang benar dari sisi Allah dan Rasul-Nya, dan mana hadits yang datang dari selain Allah dan bukan dari Rasul-Nya, mari kita mula terapkan dan cocokkan untuk membenarkan Sunnah Nabi yang hak, Muhammad Rasulullah -shollallaahu 'alayhi wasallam- bersabda membenarkan ayat-ayat muhkamat mengenai perkara "melihat Allah", sabdanya:
Tiada seorangpun yang akan melihat Allah di dunia dan tidak pula di akhirat.
Benar sabda Muhammad Rasulullah -'alayhish sholaatu wassalaamu-


Hadits yang hak ini sejalan dengan muhkam yang terang dan jelas pada firman Allah Ta'ala:
Dan tatkala Musa datang untuk (munajat dengan Kami) pada waktu yang telah Kami tentukan dan Tuhan telah berfirman (langsung) kepadanya, berkatalah Musa: "Ya Tuhanku, nampakkanlah (diri Engkau) kepadaku agar aku dapat melihat kepada Engkau". Tuhan berfirman: "Kamu sekali-kali tidak akan sanggup melihat-Ku, tapi lihatlah ke bukit itu, maka jika ia tetap di tempatnya (sebagai sediakala) niscaya kamu dapat melihat-Ku". Tatkala Tuhannya menampakkan diri kepada gunung itu, dijadikannya gunung itu hancur luluh dan Musa pun jatuh pingsan. Maka setelah Musa sadar kembali, dia berkata: "Maha Suci Engkau, aku bertaubat kepada Engkau dan aku orang yang pertama-tama beriman".
Maha Benar Allah
[Al A'raaf 143]

"Kamu sekali-kali tidak akan sanggup melihat-Ku";
Benarlah sabda Rasul-Nya yang mulia: Tiada seorangpun yang akan melihat Allah di dunia dan tidak pula di akhirat, namun kita akan dapat melihat Cahaya-Nya, Maha Suci Dia, Cahaya-Nya yang terpancar dari balik hijab awan kabut lantas bumi terang benderang disinari oleh cahaya Tuhannya.

Pembenaran terhadap firman Allah dalam muhkam Kitab-Nya:
Dan terang benderanglah bumi dengan cahaya Tuhannya
Maha Benar Allah
[Az Zumar 69]


Juga pembenaran terhadap firman Allah Azza wa Jalla:
Tiada yang mereka nanti-nantikan melainkan datangnya Allah dan malaikat (pada hari kiamat) dalam naungan awan, dan diputuskanlah perkaranya. Dan hanya kepada Allah dikembalikan segala urusan
Maha Benar Allah
[Al Baqarah 210]

Dan ada hadits yang hak dari Muhammad Rasulullah -shollallaahu 'alayhi wasallam- mengenai perkara "melihat Allah" ini, Nabi bersabda:
Allah turun sedang antara-Nya dan makhluk-Nya ada hijab, benar sabda Muhammad Rasulullah -'alayhish sholaatu wassalaamu-.

Pembenaran terhadap firman Allah Ta'ala:
Dan (ingatlah) hari (ketika) langit pecah belah mengeluarkan kabut putih dan diturunkanlah malaikat bergelombang-gelombang
Maha Benar Allah
[Al Furqan 25]


Juga pembenaran terhadap hadits Muhammad Rasulullah -shollallaahu 'alayhi wasallam- mengenai penafian Nabi melihat Tuhannya pada malam Isra dan Mi'raj. Nabi Muhammad -alayhish sholaatu wassalaam- bersabda:
Aku melihat cahaya. Benar sabda Muhammad Rasulullah -shollallaahu 'alayhi wasallam-.

Hadits ini sejalan dengan ayat muhkamat pada firman Allah Ta'ala:
Dan tidak mungkin bagi seorang manusiapun bahwa Allah berkata-kata dengan dia kecuali dengan perantaraan wahyu atau dibelakang tabir atau dengan mengutus seorang utusan (malaikat) lalu diwahyukan kepadanya dengan seizin-Nya apa yang Dia kehendaki. Sesungguhnya Dia Maha Tinggi lagi Maha Bijaksana.
Maha Benar Allah
[Asy Syuuraa 51]


Akan tetapi demi Allah terhadap kalian ini wahai sekalian orang-orang yang menggunakan akal fikiran, kemarilah kita bertadabbur merenungkan hadits dusta yang direka, kebohongan mengenai Allah dan Rasul-Nya, hanya sahaja aku tidak mengutuk perawinya, kalian renungkan hadits yang ditolak oleh Al Quran, As Sunnah, akal dan nash secara keseluruhan maupun perincian, mereka mengatakan Rasulullah -shollallaahu 'alayhi wasallam- bersabda:

Para sahabat bertanya, 'Wahai Rasulullah, apakah kami akan melihat Tuhan kami pada hari kiamat nanti? ' Rasulullah –shollallaahu 'alayhi wasallam- lantas bersabda: Apakah kalian kesulitan melihat bulan ketika malam purnama? Tidak, jawab para sahabat. Rasulullah bertanya lagi: Apakah kalian kesulitan melihat matahari ketika tidak ada mendung? Para sahabat menjawab, tidak ya Rasulullah.

Nabi bersabda: Sesungguhnya kalian akan melihat-Nya, demikian pula Allah akan mengumpulkan manusia pada hari kiamat dan berfirman: 'Barangsiapa menyembah sesuatu, hendaklah ia mengikuti yang disembahnya.' Maka siapa yang menyembah matahari, ia mengikuti matahari, siapa yang menyembah bulan, ia ikuti bulan, siapa yang menyembah thaghut, ia ikuti thaghut, dan tersisalah dari umat ini orang penolongnya atau justru orang-orang munafiknya..hingga sabda Nabi: Allah kemudian menemui mereka dengan bentuk yang mereka kenal, Allah lalu berfirman: Aku Tuhan kalian. Lantas mereka katakan, Engkau memang Tuhan kami. Mereka pun mengikuti-Nya.

Titian (jembatan) lantas dipasang antara dua tepi jahanam dan aku dan umatkulah yang pertama-tama menyeberanginya. Tak ada yang berani bicara ketika itu selain para rasul, sedang seruan para rasul ketika itu yang ada hanyalah 'Allaahumma sallim sallim (Ya Allah, selamatkan kami. Ya Allah, selamatkan kami) '. Sedang di neraka jahannam terdapat besi-besi pengait seperti duri pohon berduri yang namanya Sa'dan. Bukankah kalian sudah tahu pohon berduri Sa'dan? Para sahabat menjawab, benar, wahai Rasulullah.

Nabi meneruskan: Sungguh pohon itu semisal pohon berduri Sa'dan, hanya tidak ada yang tahu kadar besarnya selain Allah semata. Pohon itu menculik siapa saja sesuai kadar amal mereka, ada di antara mereka yang celaka dengan sisa amalnya atau terikat dengan amalnya, di antara mereka ada yang binasa yang langgeng dengan amalnya atau terikat dengan amalnya, di antara mereka ada yang diseberangkan. Kemudian sehinggalah Allah selesai memutuskan nasib hamba-Nya dan ingin mengeluarkan penghuni neraka

Dia perintahkan malaikat untuk mengeluarkan penghuni neraka siapa saja yang tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun, yaitu di antara mereka yang Dia masih ingin merahmatinya, di antara yang bersyahadat bahwasanya tiada sesembahan yang hak selain Allah, sehingga malaikat mengenal mereka di neraka dari bekas-bekas sujud, sebab neraka memangsa anak adam selain bekas-bekas sujud.

Allah mengharamkan neraka memangsa bekas-bekas sujud, sehingga mereka keluar dari neraka dengan badan yang hangus terbakar, mereka kemudian disiram dengan air kehidupan sehingga tumbuh dibawahnya sebagaimana biji-bijian tumbuh dalam aliran sungai..

Al Hadits


Perhatikanlah oleh kalian akan bencana terburuk, bencana terburuk yang kelakar:

Sesungguhnya kalian akan melihat-Nya demikian pula Allah akan mengumpulkan manusia pada hari kiamat dan berfirman: 'Barangsiapa menyembah sesuatu, hendaklah ia mengikuti yang disembahnya.' Maka siapa yang menyembah matahari, ia mengikuti matahari, siapa yang menyembah bulan, ia ikuti bulan, siapa yang menyembah thaghut, ia ikuti thaghut, dan tersisalah dari umat ini orang penolongnya atau justru orang-orang munafiknya..hingga sabda Nabi: Allah kemudian menemui mereka dengan bentuk yang mereka kenal, Allah lalu berfirman: Aku Tuhan kalian. Lantas mereka katakan, Engkau memang Tuhan kami. Mereka pun mengikuti-Nya.


Demi Allah terhadap kalian ini, bagaimana pula mereka mengikuti Allah? Untuk menyembah siapa dan ke mana mereka mengikutinya? Adakah kalian membuat Allah -yang menciptakan langit dan bumi- jadi seperti manusia yang berjalan lalu para pengikutnya berjalan mengikutinya di belakang? Mengapakah kalian tidak memikirkan! Demi Allah, tidaklah mereka mengikuti kecuali Dajjal di dunia; yang akan mengatakan: "Ikutlah aku, nescaya aku masukkan kalian ke dalam syurga". Bahkan bagaimana kata-kata mereka bahawa mereka melihat Allah pada Hari Kiamat, kemudian orang yang mengada-adakan kebohongan mengatakan sesungguhnya Allah mengumpulkan manusia lalu mengatakan:

'Barangsiapa menyembah sesuatu, hendaklah ia mengikuti yang disembahnya.' Maka siapa yang menyembah matahari, ia mengikuti matahari, siapa yang menyembah bulan, ia ikuti bulan, siapa yang menyembah thaghut, ia ikuti thaghut, dan tersisalah dari umat ini orang penolongnya atau justru orang-orang munafiknya..hingga sabda Nabi: Allah kemudian menemui mereka dengan bentuk yang mereka kenal


Adakah mereka mengenal Allah sebelum ini hinggakan ketika mereka melihat bentuk-Nya mereka mengenal-Nya? Mengapakah kalian tidak memikirkan! Adakah sampai batas ini kalian tidak dapat menggunakan akal fikiran kalian wahai sekalian orang-orang yang membenarkan pembohongan ini, yang bertentangan dengan Kitabullah dan Sunnah Rasulullah secara keseluruhan maupun perincian
?


Adakah engkau mahu bermubahalah denganku terhadap hadits rekaan ini menyebabkan engkau mendapat laknat kutukan Allah dengan kebenaran sebenar-benarnya wahai Penuntut Ilmu? Akan tetapi aku ini, demi Allah yang Maha Tinggi lagi Maha Agung, aku tidak mahu Tuhanku melaknatmu, janganlah engkau melakukannya, jangan memaksa Al Mahdi Al Muntadhar menyahut permintaanmu untuk bermubahalah

Aku bersumpah demi Allah yang Maha Tinggi lagi Maha Agung, sesungguhnya engkau minta mubahalah dari Al Mahdi Al Muntadhar yang hak wahai lelaki, mengherankan urusanmu ini, engkau mengatakan dirimu mengikuti Kitabullah dan sunnah Rasul-Nya, ini aku bawakan kepadamu ayat-ayat muhkamat dari Kitabullah, tetapi engkau tidak mengikutinya lalu mengatakan aku pula yang sesat dan engkau benar, adakah engkau ini lelaki berakal? Sesungguhnya aku mempertakutimu dengan Al Quran, adakah engkau takut terhadap ancaman Allah
?


Salam ke atas para rasul dan segala puji bagi Allah Tuhan Semesta Alam..

Saudara kalian; Al Imam Nasser Mohammed Al Yamani
__________________اقتباس المشاركة: 3979 من الموضوع: ردود الإمام على المكنّى طالب العلم: إلى طالب العلم هَلُمّ إلى الحوار..


- 7 -

الإمام ناصر محمد اليماني
04 - 02 - 1429 هـ
12 - 02 - 2008 مـ
01:22 صباحاً
ـــــــــــــــــــ


{ فَذَكِّرْ بِالْقُرْآنِ مَنْ يَخَافُ وَعِيدِ } ..


بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على جميع الأنبياء والمرسلين من أوّلهم إلى خاتم مسكهم محمدٍ رسول الله صلّى عليهم وآلهم الطيبين أجمعين، ولا أفرّق بين أحدٍ من رُسله وأنا من المُسلمين، وبعد..

إلى أخي الكريم طالب العالم وإلى إخواني جميع عُلماء المُسلمين وإلى إخواني جميع الأمّة الإسلاميّة، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وأكرر لكم التعريف بشأني؛ إنّي أنا المهديّ المنتظَر ابتعثني الله لأهديكم إلى الصراط المُستقيم والناس أجمعين، وكذلك لتوحيد شمل المُسلمين وأحكم بين عُلماء المُسلمين في جميع ما كانوا فيه يختلفون بعد أن خالفوا أمر ربهم الصادر إليهم في محكم القرآن العظيم في قوله تعالى:
{أَنْ أَقِيمُوا الدِّينَ وَلَا تَتَفَرَّ‌قُوا فِيهِ} صدق الله العظيم [الشورى:13].

وكذلك نهاكم الله يا معشر علماء المُسلمين وأتباعهم أن تكونوا كمثل أهل الكتاب فتفرّقوا دينكم شيعاً، فتجدون أمر الله الصادر في محكم كتابه في قوله تعالى:
{فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا فِطْرَةَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا لَا تَبْدِيلَ لِخَلْقِ اللَّهِ ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ (30) مُنِيبِينَ إِلَيْهِ وَاتَّقُوهُ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ (31) مِنَ الَّذِينَ فَرَّقُوا دِينَهُمْ وَكَانُوا شِيَعًا كُلُّ حِزْبٍ بِمَا لَدَيْهِمْ فَرِحُونَ (32)} صدق الله العظيم [الروم].

وكذلك أمر الله الصادر في قوله تعالى:
{شَرَعَ لَكُم مِّنَ الدِّينِ مَا وَصَّىٰ بِهِ نُوحًا وَالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ وَمَا وَصَّيْنَا بِهِ إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَىٰ وَعِيسَىٰ ۖ أَنْ أَقِيمُوا الدِّينَ وَلَا تَتَفَرَّقُوا فِيهِ ۚ كَبُرَ عَلَى الْمُشْرِكِينَ مَا تَدْعُوهُمْ إِلَيْهِ ۚ اللَّهُ يَجْتَبِي إِلَيْهِ مَن يَشَاءُ وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَن يُنِيبُ ﴿١٣﴾} صدق الله العظيم [الشورى].

وكذلك في قوله تعالى:
{انَّ الَّذِينَ فَرَّقُوا دِينَهُمْ وَكَانُوا شِيَعًا لَسْتَ مِنْهُمْ فِي شَيْءٍ إِنَّمَا أَمْرُهُمْ إِلَى اللَّهِ ثُمَّ يُنَبِّئُهُمْ بِمَا كَانُوا يَفْعَلُونَ (159)} صدق الله العظيم [الأنعام].

وكذلك أمر الله الصادر في محكم كتابه في قوله تعالى:
{وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّـهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّ‌قُوا وَاذْكُرُ‌وا نِعْمَتَ اللَّـهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُم بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا وَكُنتُمْ عَلَىٰ شَفَا حُفْرَ‌ةٍ مِّنَ النَّارِ‌ فَأَنقَذَكُم مِّنْهَا كَذَٰلِكَ يُبَيِّنُ اللَّـهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ} صدق الله العظيم [آل عمران:103].

وكذلك أمر الله الصادر في محكم كتابه في قوله تعالى:
{وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِ‌يحُكُمْ} صدق الله العظيم [الأنفال:46].

ولكنكم يا معشر علماء الأمّة وأتباعهم خالفتم جميع أوامر ربكم المكررة في هذه الآيات المحكمات فتنازعتم وفشلتم وذهبت ريحكم كما هو حالكم الآن مستضعفين فذهب عزّكم إلى أعدائكم نظراً لمخالفتكم لأمر ربكم وقد وعدكم الله بأنه إذا خالفتم أمره بأنكم سوف تفشلون وتذهب ريحكم كما هو حالكم الآن، فلا تستطيعون أن تنكروا بأنكم تنازعتم فتفرقتم وفشلتم فذهبت ريحكم.

وابتعثني الله فضلاً من لدنه ورحمةً لكم لأنقذكم من فتنة المسيح الدجال وأحكم بينكم في جميع ما كنتم فيه تختلفون لجمع شملكم ولتوحيد صفّكم، فيتمّ بعبده نوره على العالمين لتكون كلمةُ الله هي العليا، فيعزّكم الله بعبده، والعزّة لله جميعاً، فأيَّدني بتصريح الاصطفاء للخلافة والقيادة عليكم فأيّدني بالتصريح فزادني عليكم بسطةً في العلم لأحكم بينكم في جميع ما كنتم فيه تختلفون وأهديكم إلى صراطٍ ــــــــ مُستقيم، مُعتصماً بكتاب الله وسنة رسوله وكافراً بما خالف من السّنة لأمّ الكتاب في آياته المُحكمات والتي جعلهنَّ الله الأساس للعقيدة الإسلاميّة الحنيفيّة ملّة إبراهيم ومن قبله ومن بعده لجميع الأنبياء والمُرسلين.

وأما سبب كفري لما خالف من السُّنة للقرآن المحكم وذلك لأنّي أعلم أنها سنةٌ مدسوسةٌ من الشيطان الرجيم ليردوكم هو وأولياؤه من شيطان البشر فيفتنوكم فيردّوكم من بعد إيمانكم كافرين بآيات الله المُحكمات في القرآن العظيم والتي جعلهنَّ الله أمّ الكتاب فصدّكم صحابةُ رسول الله ظاهر الأمر عن القرآن العظيم كما نبأكم الله بذلك بأنها جاءت طائفةٌ من اليهود فأعلنوا إسلامهم ليكونوا من صحابة رسول الله ظاهر الأمر فيكونوا من رواة الحديث ليصدّوكم عن سبيل الله عن طريق السُّنة المحمديّة بأحاديثَ غير التي يقولها عليه الصلاة والسلام؛ بل مخالفة لكتاب الله وسنّة رسوله صلّى الله عليه وآله وسلم جملةً وتفصيلاً بل اختلافاً كثيراً، وقد بيَّن الله لكم هذا المكر اليهودي في القرآن العظيم في قوله تعالى:
{إِذَا جَاءَكَ الْمُنَافِقُونَ قَالُوا نَشْهَدُ إِنَّكَ لَرَسُولُ اللَّهِ وَاللَّهُ يَعْلَمُ إِنَّكَ لَرَسُولُهُ وَاللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَكَاذِبُونَ (1) اتَّخَذُوا أَيْمَانَهُمْ جُنَّةً فَصَدُّوا عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ إِنَّهُمْ سَاءَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ (2)} صدق الله العظيم [المنافقون:2].

ومن ثم بيَّن الله لكم كيفية صدّهم عن سبيل الله بأنه ليس بالسيف بل بأحاديث لم يقلها عليه الصلاة والسلام فبيَّن الله ذلك المكر لكم في القرآن العظيم في محكم كتابه في قول الله تعالى:
{وَيَقُولُونَ طَاعَةٌ فَإِذَا بَرَزُوا مِنْ عِنْدِكَ بَيَّتَ طَائِفَةٌ مِنْهُمْ غَيْرَ الَّذِي تَقُولُ ۖ وَاللَّـهُ يَكْتُبُ مَا يُبَيِّتُونَ ۖ فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّـهِ ۚ وَكَفَىٰ بِاللَّـهِ وَكِيلًا ﴿٨١﴾أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ ۚ وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّـهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا﴿٨٢﴾} صدق الله العظيم [النساء].

فتجدون قول الله الموجَّه إلى علماء الأمّة خاصة:
{أَفَلَا يَتَدَبَّرُ‌ونَ الْقُرْ‌آنَ وَلَوْ كَانَ مِنْ عِندِ غَيْرِ‌ اللَّـهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كثيراً} صدق الله العظيم [النساء].

وهذه الآية جاءت تأكيدَ الأمر لقول الله تعالى:
{وَمَا اخْتَلَفْتُمْ فِيهِ مِن شَيْءٍ فَحُكْمُهُ إِلَى اللَّـهِ ذَٰلِكُمُ اللَّـهُ رَ‌بِّي عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ} صدق الله العظيم [الشورى:10]؛ بمعنى أنّه ما اختلفتم فيه من شيء في السُّنة بأن تردّوا حكمه إلى الله في القرآن العظيم يستنبطه أولي الأمر منكم من القرآن العظيم فتجدون بين قول الله في القرآن العظيم وبين هذا القول في سنة محمدٍ رسول الله اختلافاً كثيراً ومن ثم تعلمون بأنّ هذا الحديث السُني من عند غير الله ورسوله، وذلك لأنّ السنة هي كذلك جاءت من عند الله كما جاء القرآن من عنده سبحانه، وهذه الآية كذلك جعلها الله برهان للحديث الحقّ عن محمدٍ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: [ألا و اني أوتيت القرآن و مثله معه]. صدق محمدٌ رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلم؛ بل سُنَّة محمد رسول الله جاءت للبيان فتزيد القرآن توضيحاً للمسلمين؛ ألا وإنّ البيان من عند الله سبحانه وتعالى. تصديقاً لقول الله الحق في محكم كتابه: {فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ (18) ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا بَيَانَهُ (19)} صدق الله العظيم [القيامة].

وأنا المهديّ المنتظَر خليفة الله على البشر الإمام الثاني عشر من آل البيت المُطهر؛ مُستمسكٌ بكتاب الله وسنّة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، وكافرٌ بالسُّنّة اليهوديّة المدسوسة في سنّة محمدٍ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ولم آتِكم للدفاع عن القرآن فهو محفوظٌ من التحريف إلى يوم الدين؛ بل جئتكم للدفاع عن سنّة محمدٍ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فأُبيّن لكم السُّنّة اليهوديّة المدسوسة فيها فأكذِّبها بقول الله مُباشرةً من القرآن العظيم وذلك لأنّ الله أيّدني بالبيان للقرآن وذلك لكي أسند الحديث الحقّ مباشرةً إلى القرآن العظيم غير إنّي لا أشتم الذين قيل عنهم إنّهم من صحابة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وهل تدرون لماذا؟ وذلك لأنّ المفترين قد يسندوه إلى الصحابة الحقّ وهم بَراء من روايته كبراءة الذئب من دم يوسف، وذلك مكر من المنافقين. فإن بيّنتُ لكم حديثاً كان مفترًى على محمدٍ رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - فاستنبطتُ لكم برهان تكذيبه من قول الله برغم أنّ ذلك الحديث مرويٌّ عن بعض الصحابة الأبرار، فأحذِّركم أن تسبّوهم شيئاً فمن سبَّهم فهو آثمٌ قلبه، فهل سمعه منهم حتى يعلم علم اليقين فيشتمهم؟ فما يدريكم بأنّ المنافقين هم المفترون على الله ورسوله؟ وذلك لأنّ الحديث لو جاء مرويّاً عن الصحابي اليهوديّ فلان وعن الصحابي اليهوديّ فلان عن رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - لما استطاعوا أن يُضِلّوا الأمّة عن الصراط المستقيم؛ بل كانوا يسندوه إليهم كذباً، غير إنّ في الصحابة سمَّاعون لهم ويظنّونهم لا يكذّبون! وكذلك يأخذ عنهم السمّاعون لهم من بعض المسلمين. فوردت إليكم يا معشر علماء الأمّة الإسلاميّة أحاديث تخالف حديث الله في القرآن العظيم جملةً وتفصيلاً، ولا أقول بأنّها تخالف الآيات المتشابهات في اللغة معهن بل تخالف الآيات المحكمات التي جعلهنَّ الله أمّ الكتاب لا يزيغ عنهنّ إلا هالكٌ في قلبه زيغٌ عن الحقّ الواضح والبيِّن ابتغاء تأويل الآيات المتشابهات من القرآن مع ذلك الحديث المُفترى بمكرٍ خبيثٍ فجعلوه يتشابه مع ظاهرهن ليزعم الذين في قلوبهم زيغٌ عن المحكم بأنّ هذا الحديث جاء بياناً لتلك الآية والتي لا تزال بحاجة إلى التأويل! وقد اتّبعتم المُتشابه يا معشر علماء الأمّة وتركتم المُحكم الواضح والبيّن وهُن أمّ الكتاب، أفلا تتقون؟

وقد وجدتُ طالب العلم يقول بأنّه سوف يدعونني للمُباهلة إنْ لم أتّبع الملّة اليهوديّة المُفتراة في سنّة محمدٍ رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلم، وردّي عليه هو: يا طالب العلم ويا معشر جميع علماء الأمّة على مختلف فرقهم ومذاهبهم، إن كنتم تؤمنون بالقرآن العظيم فلمَ المبُاهلة ما دمتم تؤمنون بالقرآن العظيم؟ فتعالوا إلى حكم الله في القرآن فيما خالفه من السُّنة المحمديّة. ولربّما يودّ أحدكم أن يقول: "إنه لا يعلم تأويل القرآن إلا الله وكفانا ما وجدنا عليه السلف الصالح من قبلنا"، ومن ثم يردّ عليه ناصراليماني فأقول: لقد قلتَ إن القرآن لا يعلم تأويله إلا الله وجعلتَ القرآن كُله غير مفهومٍ ولا يعلم تأويله إلا الله! فهل عندك سُلطان بهذا أم تقول على الله ما لا تعلم؟ ولكنّ الله يقول إن القرآن تنقسم آياته إلى قرآنٍ محكمٍ واضحٍ بيِّن للعالِم والجاهل لا يزوغ عنهنّ إلا هالكٌ فيتّبع آياتٍ أخرى في القرآن العظيم لا يعلم تأويلهنّ إلا الله، ولأنهنّ لا يزلن بحاجة إلى التأويل وتوضيح المقصود فيهن فاستغلّ اليهود تلك الآيات المتشابهات لغوياً فدسّوا أحاديث تتشابه مع تشابهن اللغوي في ظاهرهن، وكذلك استغلوا الحديث الحقّ عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم:
[ما تشابه مع القرآن فهو مني]. صدق محمدٌ رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلم.

فهذا الحديث سنده من القرآن هو قوله تعالى:
{وَيَقُولُونَ طَاعَةٌ فَإِذَا بَرَ‌زُوا مِنْ عِندِكَ بَيَّتَ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ غَيْرَ‌ الَّذِي تَقُولُ وَاللَّـهُ يَكْتُبُ مَا يُبَيِّتُونَ فَأَعْرِ‌ضْ عَنْهُمْ وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّـهِ وَكَفَىٰ بِاللَّـهِ وَكِيلًا} صدق الله العظيم [النساء:81]؛ بمعنى إنّه إذا كان هذا الحديث النّبويّ من عند غير الله فسوف نجد بينه وبين حديث الله في القرآن العظيم اختلافاً كثيراً، ولذلك قال محمدٌ رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلم: [ما تشابه مع القرآن فهو مني]؛ بمعنى أنّه ما اختلف مع القرآن فهو ليس منهُ عليه الصلاة والسلام، ولكن للأسف حتى هذا الحديث الواضح والبيّن لم يفهمه علماء الأمّة ومنهم من يطعن فيه إنّه ليس عن رسول الله -صلى الله عليه وآله وسلم- الذي لا ينطق عن الهوى عليه الصلاة والسلام؛ بل يوحى إليه القرآن العظيم والسّنة المُهداة.

ولسوف أبيّن لكم يا معشر علماء الأمّة المقصود من حديث محمدٍ رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - بقوله عليه الصلاة والسلام وآله:
[ما تشابه مع القرآن فهو مني]؛ فهو لا يقصد أن تقوموا بتطبيقه مع ظاهر الآيات المتشابهة؛ بل يقصد أن تقوموا بتطبيق المقارنة بين هذا الحديث النّبويّ وبين الآيات المحكمات الواضحات البيّنات، فإذا لم يخالف العقائد التي جاءت فيهنّ فهو عن محمدٍ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وعلى سبيل المثال الحديث المُفترى عنه عليه الصلاة والسلام وعن أبي هريرة؛ وأظنّهُ بريئاً من روايته إنّه قال رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلم:
[إنكم سترون ربكم يوم القيامة كما ترون البدر جليا لا تضامون في رؤيته]
فإذا قمتم يا معشر علماء الأمّة بتطبيقه على المتشابه في القرآن فسوف تجدون وكأنّ هذا الحديث جاء تأكيداً بلا شكّ أو ريب إذ ترونه مطابقاً لقوله تعالى: {وُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ نَاضِرَةٌ ﴿٢٢﴾إِلَىٰ رَبِّهَا نَاظِرَةٌ ﴿٢٣﴾} صدق الله العظيم [القيامة].

ولكنّ الله يقصد منتظرة إلى رحمته تعالى التي كتب على نفسه. تصديقاً لقول الله تعالى:
{قُل لِّمَن مَّا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْ‌ضِ قُل لِّلَّـهِ كَتَبَ عَلَىٰ نَفْسِهِ الرَّ‌حْمَةَ لَيَجْمَعَنَّكُمْ إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ لَا رَ‌يْبَ فِيهِ الَّذِينَ خَسِرُ‌وا أَنفُسَهُمْ فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ} صدق الله العظيم [الأنعام:12].

ولكن يا معشر علماء الأمّة إذا رجعتم لتطبيق هذا الحديث مع المحكم من القرآن فسوف تجدون بأنّ بينه وبين هذا الحديث اختلافاً كثيراً؛ بل سوف تجدون النفي الذي لا يحتمل الشكّ، ومن ثم تعلمون بأنّ هذا الحديث موضوعٌ ليتشابه مع هذه الآية المتشابهة لغويّاً وأنّه ليس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لأنه قال:
[ما تشابه مع القرآن فهو مني]؛ فكيف إنّه يتشابه مع آيةٍ لا تزال بحاجة إلى تأويل ومن ثم يكون مخالفاً للمحكم والواضح والبيّن في هذا الشأن؛ في شأن عقيدة المسلم؟! ومن ثم تخرجون بنتيجةٍ أنّ هذا الحديث لم يكن عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلّم نظراً لأنّه خالف الآيات المُحكمات في هذا الشأن، ولا ينبغي لأحاديث البيان للمُتشابه من القرآن أن تأتي مخالفةً للقرآن المحكم الواضح والبيّن واللاتي جعلهنّ الله هنّ أم الكتاب.

ويا معشر علماء الأمّة الإسلاميّة، إنّما أدافع عن سنّة محمدٍ رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - الحقّ، فهي لم تختفِ بل موجودةٌ بين أيديكم كما القرآن بين أيديكم ولكن المفترين من اليهود دسّوا لكم أحاديثَ تخالف لأحاديث السُّنة الحقّ في هذا الشأن وكذلك تخالف للآيات المحكمات البيان أمّ الكتاب في القرآن العظيم وأصل العقيدة للمسلم.

وبعد أن بيّنا لكم حكم القرآن في هذا الشأن تعالوا لنطبق الأحاديث في السُّنة المحمديّة عليه الصلاة والسلام شرط أن يتمّ التطبيق لهذه الأحاديث مع الآيات المحكمات الواضحات البيّنات والتي جعلهنّ الله أمّ الكتاب في هذا الشأن، ولئن أبيتُم إلا تطبيقه مع المتشابهة واللاتي لا تزال بحاجة إلى تأويل فقد هلكتم لئن فعلتم وذلك لأنّكم تركتم الآيات المحكمات في هذا الشأن واتّبعتم المُتشابه، وإنّ في قلوبكم زيغٌ عن الحقّ لئن اتّبعتم الآيات المتشابهات في القرآن العظيم وتركتم الآيات المُحكمات الواضحات البينات.

فتعالوا لننظر سويا في سُنّة محمدٍ رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - لكي ننظر هل السُّنّة الحقّ تخالف لحكم الإمام ناصر اليماني من القرآن في شأن الرؤية لله سبحانه؟ وحتماً بلا شكٍّ أو ريبٍ سوف نجد أنّ بين الأحاديث الواردة في هذا الشأن اختلافاً كثيراً فيما بينها، وذلك لأنّ الحقّ منها سوف تجدونه ينطبق مع المحكم تماماً، ولكنّكم سوف تجدون هذا الحديث الحقّ متخالفٌ مع الآيات المتشابهة مع أحاديث أخرى وهي الموضوعة في هذا الشأن، بمعنى أنّنا سوف نجد الحديث الحقّ يتطابق مع المحكم ومُخالف للمتشابه في ظاهرها، وأمّا الحديث المفترى فسوف نجده مخالفاً للمُحكم (أمّ الكتاب) في هذا الشأن ولكنه يتّفق مع الآيات المتشابهات في ظاهرهنّ في هذا الشأن.

فلنذهب إلى السّنة للنظر في الأحاديث في هذا الشأن حتى يتبيّن لنا الحديث النّبويّ الحقّ الذي من عند الله ورسوله مِنَ الذي مِنْ عند غير الله ورسوله، فلنبدأ للتطبيق للتصديق للسُّنّة المحمّدية الحقّ، قال محمدٌ رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلم مصدقاً للآيات المحكمات في شأن الرؤية قال:
[لن يرى الله أحد في الدنيا ولا في الآخرة]. صدق محمدٌ رسول الله عليه الصلاة والسلام.

وهذا الحديث الحقّ قد اتفق مع القرآن المحكم الواضح والبيّن في قول الله تعالى:
{وَلَمَّا جَاءَ مُوسَىٰ لِمِيقَاتِنَا وَكَلَّمَهُ رَ‌بُّهُ قَالَ رَ‌بِّ أَرِ‌نِي أَنظُرْ‌ إِلَيْكَ قَالَ لَن تَرَ‌انِي وَلَـٰكِنِ انظُرْ‌ إِلَى الْجَبَلِ فَإِنِ اسْتَقَرَّ‌ مَكَانَهُ فَسَوْفَ تَرَ‌انِي فَلَمَّا تَجَلَّىٰ رَ‌بُّهُ لِلْجَبَلِ جَعَلَهُ دَكًّا وَخَرَّ‌ مُوسَىٰ صَعِقًا فَلَمَّا أَفَاقَ قَالَ سُبْحَانَكَ تُبْتُ إِلَيْكَ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُؤْمِنِينَ}صدق الله العلي العظيم [الأعراف:143]. {لن تراني}؛ وصدق رسوله الكريم في قوله: [لن يرى الله أحد في الدنيا ولا في الآخرة]، ولكننا نشاهد نوره سُبحانه يشعُّ من وراء حجاب الغمام فتشرق الأرض بنور ربها. تصديقاً لقول الله تعالى في محكم كتابه: {وَأَشْرَ‌قَتِ الْأَرْ‌ضُ بِنُورِ‌ رَ‌بِّهَا} صدق الله العظيم [الزمر:69].

وتصديقاً لقوله عزوجل:
{هَلْ يَنْظُرُونَ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَهُمُ اللَّهُ فِي ظُلَلٍ مِنَ الْغَمَامِ وَالْمَلَائِكَةُ وَقُضِيَ الْأَمْرُ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ (210)} صدق الله العظيم[البقرة]، فيأتي الحديث الحقّ عن محمدٍ رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - في شأن الرؤية، وقال عليه الصلاة والسلام: [يهبط وبينه وبين خلقه حجاب]، صدق محمدٌ رسول الله عليه الصلاة والسلام. وتصديقاً لقول الله تعالى: {وَيَوْمَ تَشَقَّقُ السَّمَاءُ بِالْغَمَامِ وَنُزِّلَ الْمَلَائِكَةُ تَنزِيلًا} صدق الله العظيم[الفرقان:25].

وتصديقاً لحديث محمدٍ رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلّم في نفي رؤيته لربِّه ليلة الإسراء والمعراج. وقال عليه الصلاة والسلام:
[نورٌ أراه]. صدق محمدٌ رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلم. ويتّفق هذا الحديث مع الآيات المحكمة في قوله تعالى: {وَمَا كَانَ لِبَشَرٍ أَنْ يُكَلِّمَهُ اللَّهُ إِلا وَحْيًا أَوْ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ أَوْ يُرْسِلَ رَسُولا فَيُوحِيَ بِإِذْنِهِ مَا يَشَاءُ إِنَّهُ عَلِيٌّ حَكِيمٌ (51)} صدق الله العظيم[الشورى].

ولكن بالله عليكم يا معشر أولي الألباب تعالوا لنتدبّر حديث الإفك والافتراء والبهتان عن الله ورسوله، غير إني لا أشتم راويهِ فتدبّروا هذا الحديث الذي يرفضه القرآن والسّنة والعقل والنقل جملةً وتفصيلاً، وقالوا إنّه قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم:
[قال أناس: يا رسول الله! هل نرى ربنا يوم القيامة؟ فقال: هل تضارون في الشمس ليس دونها سحاب؟ قالوا: لا يا رسول الله! قال: هل تضارون في القمر ليلة البدر ليس دونه سحاب؟ قالوا: لا يا رسول الله! قال: فإنكم ترونه يوم القيامة كذلك؛ يجمع الله الناس فيقول: من كان يعبد شيئاً فليتبعه، فيتبع من كان يعبد الشمس الشمس، ويتبع من كان يعبد القمر القمر، ويتبع من كان يعبد الطواغيت الطواغيت، وتبقى هذه الأمة فيها منافقوها.. إلى أن قال: فيأتيهم الله في الصورة التي يعرفون، فيقول: أنا ربكم، فيقولون: أنت ربنا، فيتبعونه، ويضرب جسر جهنم، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فأكون أول من يجيز، ودعاء الرسل يومئذ: اللهم سلم سلم، وبه كلاليب مثل شوك السعدان، أما رأيتم شوك السعدان؟ قالوا: بلى يا رسول الله! قال: فإنها مثل شوك السعدان، غير أنه لا يعلم قدر عظمها إلا الله، فتخطف الناس لأعمالهم، فمنهم الموبق بعمله، ومنهم المخردل ثم ينجو، حتى إذا فرغ الله من القضاء بين عباده وأراد أن يخرج من النار من أراد -أن يخرج ممن كان يشهد أن لا إله إلا الله- أمر الملائكة أن يخرجوهم فيعرفونهم بعلامة آثار السجود، وحرم على النار أن تأكل من ابن آدم أثر السجود، فيخرجونهم قد امتحشوا، فيصب عليهم ماء يقال له: ماء الحياة، فينبتون نبات الحبة في حميل السيل..]
الحديث.

فانظروا إلى شر البلية وشر البلية ما يُضحك:
[فإنكم ترونه يوم القيامة كذلك؛ يجمع الله الناس فيقول: من كان يعبد شيئاً فليتبعه، فيتبع من كان يعبد الشمس الشمس،ويتبع من كان يعبد القمر القمر، ويتبع من كان يعبد الطواغيت الطواغيت، وتبقى هذه الأمة في منافقوها إلى أن قال: فيأتيهم الله في الصورة التي يعرفون، فيقول: أنا ربكم، فيقولون: أنت ربنا، فيتبعونه ]
فبالله عليكم كيف يتّبعون الله؟ لعبادة من وإلى أين يتبعونه؟ فهل جعلتم الله فاطر السماوات والأرض إنساناً يمشي وأتباعه يمشون وراءه؟ أفلا تعقلون! وتالله لا يتّبعون إلا المسيح الدجال في الدُنيا؛ يقول: "اتّبعوني لأدخلكم جنتي". بل كيف قولهم أنّهم يرون الله يوم القيامة، ثم يقول المفتري إنّ الله يجمع الناس ثم يقول:
[من كان يعبد شيئاً فليتبعه، فيتبع من كان يعبد الشمس الشمس، ويتبع من كان يعبد القمر القمر، ويتبع من كان يعبد الطواغيت الطواغيت، وتبقى هذه الأمة فيها منافقوها..إلى أن قال: فيأتيهم الله في الصورة التي يعرفون]
وهل يعرفون الله من قبل حتى إذا شاهدوا صورته فيعرفونه؟ أفلا تعقلون! فهل إلى هذا الحدّ لا تستخدمون عقولكم يا معشر المُصدِّقين لهذا الافتراء الذي يخالف كتاب الله وسنّة رسوله جملةً وتفصيلاً؟

فهل تريد أن تباهلني يا طالب العلم على هذا الحديث المفترى فتنال لعنة الله بحقّ وحقيقة؟ ولكني والله العلي العظيم لا أريد ربي الله أن يلعنك، فلا تفعل، ولاتجبر المهديّ المنتظَر أن يجيبك إلى المباهلة، وأقسم بالله العلي العظيم إنّك يا رجل تطلب المباهلة من المهديّ المنتظَر الحق، والعجيب في أمرك إنّك تقول أنّك تتّبع كتاب الله وسنّة رسوله، وها أنا ذا آتيك بالآيات المحكمات من كتاب الله، فلا تتّبعهن وتصفني بأنّي على ضلالٍ وإنّك على الحقّ، فهل أنت رجُلٌ رشيد؟ فإني أخوِّفك بالقرآن، فهل تخاف وعيد؟

وسلامٌ على المُرسلين، والحمدُ لله ربّ العالمين ..
أخوكم؛ الإمام ناصر محمد اليماني.
__________________